Nie wiesz? Pytaj. Wiesz? Pomóż!

Z czego się składa projekt?

Od dnia 19 września 2021 roku projekt budowlany sporządzany jest na innych niż wcześniej zasadach. Wchodząca w życie ustawa, nazywana potocznie dużą nowelizacją Prawa budowlanego, podzieliła projekt na trzy zasadnicze części.

Nowy projekt budowlany składa się z trzech odrębnych opracowań. Do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia) wystarczą dwie pierwsze części:

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Sporządza się go na aktualnej mapie do celów projektowych. Upraszczając, obejmuje on:

 • określenie granic działki,
 • usytuowanie i szkic istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych (w tym m.in. budynków i sieci uzbrojenia terenu),
 • układ komunikacyjny z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami, rzędnymi i wzajemnymi odległościami obiektów,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu (zgodnie z definicją Prawa budowlanego jest to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”).

2. Projekt architektoniczno-budowlany.

W skrócie - jest to znany nam dotychczas projekt domu, ale pozbawiony konstrukcyjnej części związanej z obliczeniami. Obejmuje:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektu, liczbę lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, w tym mające wpływ na środowisko,
 • opinię geotechniczną,
 • informację o sposobie posadowienia budynku,
 • charakterystykę ekologiczną,
 • informację o projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowania cwu oraz pozostałym wyposażeniu technicznym budynku.

Trzy egzemplarze obu wymienionych wyżej części projektu należy dołączyć do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia). Organ przed wydaniem decyzji sprawdza ich zgodność z przepisami, z ustaleniami MPZP lub WZ i wymaganiami ochrony środowiska, wymaga też dołączenia kompletu dokumentów, w tym m.in. wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz zaświadczeń o uprawnieniach projektanta (>>> ZOBACZ WIĘCEJ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ). W trakcie oczekiwania na decyzję lub po jej uzyskaniu, ale jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych, wymagane jest sporządzenie ostatniej, trzeciej części projektu budowlanego.

3. Projekt techniczny.

Zawiera między innymi:

 • charakterystykę energetyczną,
 • wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne,
 • rozwiązania techniczne i materiałowe,
 • opracowania instalacyjne.

Uwaga - choć nie jest wymagany do wniosku o pozwolenie na budowę, kierownik budowy nie ma prawa rozpocząć prac bez tego opracowania!

Warto wiedzieć, że większość wniosków związanych z budową można już składać elektronicznie (choć nadal możliwa jest tradycyjna forma „papierowa”). Lista wniosków znajduje się na stronie >>> e-budownictwo.gunb.gov.pl.


Chcesz lepiej poznać obowiązujące przepisy, świadomie przygotować się do zakupu działki, budowy domu, sporządzania umów z wykonawcami?
Polecamy poradnik pisany przez inżynierów praktyków:

Polecamy poradnik pisany przez inżynierów praktyków
>>> ZOBACZ WIĘCEJ


 

Data publikacji: 5 listopada 2021

Zobacz także

Pozwolenie na budowę - formalności po 19 września 2021 roku (DSnM)FORMALNOŚCI

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest pierwszym realnym krokiem w stronę własnego domu. Na decyzję czeka się do trzech miesięcy. Jakie procedury muszą być spełnione?
FORMALNOŚCI

Zgłoszenie budowy

Złożone w urzędzie zgłoszenie nabiera mocy, gdy mija ustawowy czas "milczącej zgody", czyli 21 dni. To znacznie szybciej, niż prawie trzy miesiące przewidywane na uprawomocnienie pozwolenia na budowę.

Oswajamy Warunki Techniczne - zobacz artykułPOROZMAWIAJMY O WEŁNIE

Oswajamy Warunki Techniczne

O czym mówią Warunki Techniczne? Które działy są istotne w kontekście zastosowania izolacji z wełny mineralnej? Podpowiadamy, dlaczego warto poczytać przepisy, planując budowę lub zakup domu.